five steps a small business can take to go digital and survive COVID-19

कोभिड -19  ले  हाम्रो  स्वास्थ्यको  साथसाथै  हाम्रो  व्यापारलाई पनि नराम्ररी प्रभावित गरेको छ। अन्तराष्ट्रिय व्यापार केन्द्र (ITC) ले हाल्मै गरेको एउटा सर्वेक्षण अनुसार ४ मध्य एक सानो व्यवसाय स्थाई रुपले…

Continue Readingfive steps a small business can take to go digital and survive COVID-19